Devrim Mantığın Değil,Tutkunun Eseridir..!

Hiçbir “Otoriterizm” Tehlikesi Emekçiler İçin Burjuva Partilerini Körü Körüne İzlemek Kadar Yozlaştırıcı Değildir.
“İşçilerin partisi, kitleleri Kadet burjuvazisinin gizli seçim hilelerine karşı, onların “bize güvenin, Kara – 100’ler tehlikesine karşı mücadeleyi bize, avukatlara, profesörlere, aydın toprak ağalarına emanet edin” şeklindeki aptallaştırıcı feryatlarına karşı uyarır.

“İşçilerin partisi kitlelere: Sadece kendi sosyalist bilincinize ve sosyalist örgütünüze güvenin, demektedir.
Mücadelede önceliği ve önderlik etme hakkını liberal burjuvaziye teslim etmek demek özgürlük davasını tumturaklı cümlelere, son moda ve aşırı süslü tabelaların bayağı parlaklığına satmak demektir.

Duma’daki hiç bir Kara-100 tehlikesi, liberal burjuvaziyi, onun sloganlarını, adaylarını ve onun politikasını körü körüne takip eden kitlelerin zihinlerindeki çürüme kadar zararlı olamaz.

İşçilerin partisinin hitap ettiği kitleler arasından sayıca en fazla olanlar köylüler ve küçük burjuvazinin çeşitli kesimleridir.
Bu kesimler Kadetlerden daha kararlıdır, daha namusludur ve bin kere daha fazla dövüşme yetenekleri vardır, fakat politikada onlar çoğunlukla Kadet gevezeleri tarafından yönetilirler.
Hatta şimdi bile militan proletarya ile uzlaşıcı burjuva arasında karar verememektedirler.

Kadet’le birlikte olan blokların savunucuları, sadece proletaryaya ve bütün özgürlük davasına zarar vermekle kalmıyorlar. Onlar, şehir ve kır yoksulları arasındaki politik bilincin gelişmesine de zararlı olmaktadırlar. Ve onlar, bu kitleleri liberal burjuvazinin etkisinden kurtarmak olan acil görevlerini yerine getirmiyorlar.”

“Ne kitleleri aydınlatmak, ne kitleleri ayaklandırmak için ajitasyon, ne de tutarlı demokratik sloganların açıklanması – sadece korkutulmuş dar kafalıların sırtından yapılan koltuk pazarlığı – işte … bütün liberal burjuvazi partilerinin seçim kampanyaları böyledir.

İşçilerin partisinin kitlelere karşı tutumu ise bunun tam tersidir. Bizim için önemli olan uzlaşmalar yoluyla Duma’da koltuk kapmak değil; aksine bu koltuklar, kitlelerin politik bilincini geliştirmeye, onları daha yüksek bir politik seviyeye yükseltmeye, örgütlemeye, dar kafalı bir mutluluk uğruna değil, “sükûnet” “düzen” ve “barışçı (burjuva) mutluluk” uğruna değil, fakat mücadele için, emeğin bütün sömürü ve baskılardan kurtularak tamamen özgürleştirilmesi mücadelesine yarayacağı için ve bunları gerçekleştirdiği ölçüde önemlidir.

Sadece bu amaç için ve sadece bu amaca ulaşmakta yardımcı olduğu ölçüde. Duma’daki koltuklar ve bütün seçim kampanyası bizim için önemlidir. İşçilerin partisi bütün umudunu kitlelere bağlamıştır; korkmayan, pasif bir şekilde boyun eğmeyen, boyunduruklarını alçakgönüllülükle taşımayan, fakat politik bilince sahip, talepkâr ve militan kitlelere bağlamıştır. İşçilerin partisi Kara-100’ler tehlikesi umacısı ile dar kafalıları korkutma beylik liberal metodunu aşağılamalıdır.

Sosyal-Demokratların bütün görevi, kitlelerin gerçek tehlikenin bilincine varmalarını sağlamak, kuvvetleri Duma’da yatmayan ve Rusya’nın geleceği sorununu Duma dışında çözecek olan bu güçlerin Duma müzakerelerinde tam ifadesini bulmayan mücadeledeki gerçek amaçlarının bilincine varmalarını sağlamaktır.”

(Lenin, Burjuva Partilerinin ve İşçilerin Partisinin Duma Seçimlerine Karşı Tavırları, Toplu Eserler Cilt 11)