Parti Bayrağı ÇIKARKEN

1969403_277905639046175_2508718995046114741_nParti Bayrağı’nın 1. sayısı, 1 Mart 1978´de yayın yaşamına başlarken, ÇIKARKEN başlığı altında şunları yazıyordu:
“Bugün gelinen yerde ülkemizde en temel görev, proletarya partisinin inşasıdır. Ülkemizde proleter devrimci hareketin gelişmesinin tarihi özellikleri, proleter devrimcilerin birleştirilmesini de bu görevin gerçekleştirilmesinin bir unsuru olarak ortaya koymaktadır.
Proleter devrimcilerin birleşmesine ideoloji-siyasi bir temel teşkil edecek ve proletaryanın devrimci partisinin inşasının temeli olacak olan; devrimci proletaryanın mücadele platformunun, proletaryanın Marksist-Leninist programının ortaya konması görevi bugün gerçekleştirilmiştir.
Devrimci proletaryanın Marksist-Leninist, azami- asgari programının ve buna bağlı olarak en temel siyasetlerinin ortaya konması, kaçınılmaz olarak bir dizi mücadelenin ürünüdür. ”
Bugün ise vahşileşmiş ve küresel bir karakter kazanmış kapitalist-emperyalist sistemin yakıcılığı karşısında dünya halklarının ardı ardına, kendiliğinden kalkışmaları, bütün Orta-Doğu , Balkanlar ve Kafkasya üçgenini kuşatan emperyalist saldırılar, talan süreci ve bölgesel savaşlar önümüzde duruyor. Ülkemizde ise gittikçe yoksullaştırılan işçi ve emekçi ordusu, komşu halkları tehdit eden savaş hazırlıkları ile yorulmuş sınırlar ve on yıllardır uğradıkları ağır baskı ve sömürü karşısında silahlı kalkışma içinde olan Kürt işçi ve emekçilerini, “barış” tantanasıyla yeniden mevcut düzene endekslemeye çalışanların ihaneti önümüzde duruyor.
Bu puslu manzara karşısında Marksist-Leninist bir çizginin dünya genelinde yeniden var edilmesi ve buna paralel olarak da ülkede yeniden bir ayağa kalkışı mümkün kılacak bütün ulusların proletaryasının kolektif Devrimci Komünist Partisi’nin inşası bir diyalektik zorunluluktur.pb
Bugün gelinen aşamada, uluslararası ve ulusal platformda, her türden revizyonizme, tasfiyeci – reformist ihanetin ekollerine karşı Marksizmin-Leninizmin, kapitalist-emperyalist global sistem içerisinde entegre edilmesi için sürdürülen post-modernist çabalara karşı, dünya-ortak coğrafya ve ülkemizdeki tüm devrimci komünist dinamikleri bir araya getirmek ve ülkemizde tüm uluslardan proletaryanın birleşik devrimci komünist partisini inşa etmek ve tek bir çatı altında toparlanabilmek amaç ve hedefiyle yeniden yayın yaşamına başlıyor.

PARTİ BAYRAĞI bu koşullarda yaşamsal bir gereksinimin ürünü olarak tarih sahnesindeki yerini alıyor.
Tarihsel bir zorunluluğun, bugünün getirdiği sorunların çağrısıyla yeniden çıkarken, bütün komünist güçleri dünyayı değiştirmek için yanına çağırıyor. Parti komünistlerin, Bayrak hepimizin!