HALKIN KURTULUŞU Yeniden Tarih Sahnesinde..

HK hapisÖksüz ve yetim kalmış bir ülkenin çocukları, şimdi hangi kayıp adreslerde arayayım ben sizi. Hangi koyaklara bakayım. Nerelerdesiniz, yüreğimin safran çiçekleri… Siz yüreğime düşeli beri, secde eder bütün türküler; yüreğimin ikliminde yanık yanık… Belki de bu yüzdendir, zulme ve haksızlığa uğrayan halkların ezgilerinin hüzünlü oluşları.

YENİDEN ÇIKARKEN

Bütün ülkelerde komünistlerin ilk görevi proletaryanın komünist partisinin yaratılmasıdır. Türkiye’de bu görev tamamlanmayı beklemektedir.

Yeni bir tarihsel hesaplaşmayla karşı karşıyayız; Bu görev de öncelikle Türkiye devriminin tasfiyesinin ideolojik ve fiziki olarak hesabını sormak, ardından da sosyalizmin tarihsel sorunlarını çözecek bir ideolojik düzlem üzerinden bütün bir kapitalizme karşı mücadeleyi güçlendirerek işçi sınıfı ve ezilenleri ona karşı mücadeleye ikna ederek safları güçlendirip yeniden hesaplaşmak. Bunu tarihsel devrimci geçmişimize göndermede bulunarak THKO’nun devrimci yılmaz ruh halini kuşanarak ve onun sadece adını kullanmak değil bu devrimci ruh halinin gereklerini de yerine getirmek suretiyle, sınıflar mücadelesi tarihindeki yerimizi yeniden alıyoruz.

Tarihsel olarak içinde yer aldığımız eski yapımızın geçmişinden getirdiği zaaf ve çelişkileri ve yenilen ağır darbelerin yol açtığı sonuçlara yaslanan merkez yöneticileri ve bunlara bel bağlayan bazı unsurlar ise, faşizmin gerici baskıları karşısında yollarını devrimci saflarda değil başka alanlarda aradılar.

Örgüt, süreç içinde sınıf mücadelesinin dışına çekildi; inkârcı-tasfiyeci, reformist, liberalist ve görüşlere kayan tasfiyeciler bu zeminde doğdu; anti-parti ve tasfiyeci akımlar partiye ve Marksizm-Leninizm’e karşı tasfiyeci bir savaşı yürütme olanağını partinin devrimci ve Marksist-Leninist konumdan uzaklaşmasına neden oldu.

Kapitalizmin depolitizasyon politikalarının etkisi ile teslimiyeti seçenler, terör ve baskının zorluklarını göğüsleyemeyenlerdir. Örgüt saflarındaki oportünist bir eğilim kendisini bu gelişmelere dayandırarak, değişik görünüm ve biçimler altında Marksizm –Leninizm’den ayrılmış, sınıf mücadelesine ve proletarya diktatörlüğünden yüz çevirmişlerdir.

Komünist partisi, sınıf mücadelesini ideolojik, siyasal ve pratik-ekonomik mücadelesini bir bütün olarak örgütleyen ve yönlendiren bir partidir.

O, sınıfın farklı kesimlerinin anlık ve kesimsel çıkarlarının savunulduğu bir parti değildir.

O, sınıfın herhangi bir kesiminin ve bu kesimin mücadelesinin diğerlerine karşı yüceltilerek, temel alınmaya çalışıldığı bir parti değildir.

Bunları, diğer işçi örgütleri savunabilirler.

Ezilen/sömürülenlerin tümünün ve en genel çıkarının savunusu komünistleri diğer işçi örgütlerinden ayıran özellik ise, bugün farklı işçi örgütleri içinde faaliyet sürdüren komünistlerin kendilerini içinde bulundukları düzeyden bir üst düzeye taşımaları gerekmektedir.

Bu iradeyi ortaya koyan komünistlerin atacağı ilk adım, proletaryanın tüm diğer sınıflar ve siyasal iktidar ile girdiği ilişki ve mücadeleleri, diğer bir deyişle, gözümüzün önünde cereyan eden sınıflar mücadelesinin pratik deneyimleri ve bilimsel incelemesi konusundaki çabalarını ortaklaştırmak olmalıdır. Bu proletaryanın komünist partisinin programının oluşturulması faaliyetidir.

Bu aynı zamanda, komünistlerin birliği sorununun çözümlenmesi için atılacak ilk ve en önemli adımdır. Bugün farklı işçi örgütleri içinde dağınık biçimde faaliyet sürdüren komünistler birleşmek amacıyla bir araya geldiklerinde, ortaklaştıkları noktaların belirlemenin yanı sıra kaçınılmaz olarak kendi aralarındaki farklılıkları da tartışmak zorundadırlar. Bu tartışma, pratik deneyimler ve bilimsel inceleme temelinde program tartışması olarak ele alındığında ise birleşmenin zemini oluşmuş olacaktır. Bu zemin aynı zamanda proletarya partisinin yaratılmasının önkoşulunu oluşturur. Dolayısıyla bu süreç, kuramsal bir faaliyet gibi görünse de esas olarak pratik ve örgütsel bir süreçtir ve böyle anlaşılmalıdır.

Ülkemizde proleter devrimci hareketin gelişmesinin tarihî özellikleri, proleter devrimcilerin birleştirilmesini de bu görevin gerçekleştirilmesinin bir unsuru olarak ortaya koymaktadır.

Proleter devrimcilerin birleşmesine ideolojik-siyasî bir temel teşkil edecek ve devrimci Komünist partinin inşasının temeli olacak olan; devrimci komünist mü¬cadele platformunun, sınıfsız toplum mücadelesinde Marksist-Leninist prog¬ramının ortaya konması önemli bir görev olarak durmaktadır.

Devrimci proletaryanın Marksist-Leninist programı ve buna bağlı olarak en temel siyasetlerinin ortaya konması, kaçınılmaz bir dizi mücadelenin ürünüdür.

12 Eylül 1980 yenilgisinin yarattığı gerileme hala kırılabilmiş ve gelinen yerde Devrimci ve Marksist-Lenininst hareketler yenilgi dönemi öncesi gelişme halkasını yakalayabilmiş değiller. 1971 döneminden bu yana sınıf mücadelesi üzerine, bir kabus gibi çöken sağ oportünizm çizgisinin aşılması ve liberalizmin önüne geçilmelidir.

HALKIN KURTULUŞU işte böyle bir dönemde yayına giriyor, O’nun görevleri de gazeteler dizisi içinde bir gazete olmak değildir.

HALKIN KURTULUŞU’nun, misyonu günümüzdeki mücadelenin yukarıda sayılan objektif gerçeklikleri ve gereklilikleri tarafından belirlenmiştir.

HALKIN KURTULUŞU sadece bir gazete olarak değil, devrimci bir çizginin izleyicisi ve kolektif propaganda ajitasyon aracı olarak, devrimci mücadelenin komünist bir program temeli üzerinde inşa edildiğinin savunucusu, devrimci kad¬rolarının bu temel üzerinde eğitildiğini ve işçi sınıfı ve halk kitlelerinin bu temel üzerinde devrim yolunda eğitildiğini, seferber edilip örgütleneceğini söyler.

Bir programın ortaya konmuş olması tek başına yeterli bir anlam taşımaz

birincisi, hayatin içinde ve canlı olmalıdır. Yani Marksizm-Leninizm dışı ve düşmanı bütün akımlar ve siyasî çizgilerle mücadele içinde üstünlüğünü ve doğruluğunu, işçi sınıfının ve halk kitlelerinin gerçek çıkarlarını yansıttığını ve mücadele yolunu aydınlattığını ortaya koymalıdır.

İkincisi,bu programı ve onun üzerinde yükselen siyasetleri soyut değil, somut bir biçimde ve hayata geçirebilecek bir şekilde kavramış; bu program ve siyasetler ışığında kitleleri eğitip, seferber edecek, mücadeleye önderlik edecek bir parti ve kadrolar

gereklidir.

Aynı zamanda bu program ve politikaları etrafında,

eleştiri-mücadele ve ikna yoluyla ülkemizin bütün pro¬leter devrimcilerinin tek bir parti çatısı altında

birliği sağlanmalıdır. Bu, basit anlamda örgütler birliği veya bireyler topluluğu değildir.

Üçüncüsü, bu program yoluyla işçi sınıfı ve halk kitleleriyle devrimci bir tarzda birleşmek, onları

kazanmak, devrim yolunda eğitip seferber etmek gereklidir.

HALKIN KURTULUŞU, esas olarak ilk iki görevin, kıs¬men ve dolaylı olarak da üçüncü görevin yerine getiril¬mesinde proleter devrimcilerin elinde kuvvetli bir silah olmak üzere mücadeleye katılmaktadır.

Devrimci proletaryanın mücadele platformu ve bu temel üzerinde yükselen siyasî çizginin kendisi bir mücadeleler ürünü olmakla birlikte; bu mücadelelerin platormun formüle edilmesiyle sona ermez. Aksine bugün gelinen yerde, Marksizm-dışı ve düşmanı ideoloji ve siyasetlerle, revizyonizm, sağ ve ‘sol’ oportünizm ve sınıf işbirliği çizgisi ile ve bunların genel an¬lamıyla devrimci hareketler saflarındaki uzantı ve etkileriyle mücadele yeni ve daha üst bir aşamaya ulaşmıştır. Bu yeni aşama bütün bunlara karşı, daha sistemli, daha düzenli ve daha kuvvetli bir mücadele verilmesi ile karakterize olacaktır.

Önümüzdeki dönem devrimci komünistlerin mücadelede hem revizyonizmin ve oportünizmin işçi sınıfı hareketi içindeki etkinliğinin alt-edilmesinin, hem de bunların yarattığı kavram kargaşası içinde proleter devrimci hareket saflarında siyasetler, terimler, sloganlar vb. meselelerde var olan kargaşa ve kısır çekişmelere bir son verilmesinin şartları olgunlaşmıştır.

HALKIN KURTULUŞU, bir yandan Marksizm ve işçi sınıfı düşmanı ideoloji ve siyasetlere karşı amansız bir mücadele yürütürken, bir yandan da bütün proleter devrimcilerin tek bir parti çatısı altında birleşmesinin sağlanması için proleter devrimci saflardaki yanlış anlayış ve siyasetlere karşı da eleştiri-mücadele-ikna temeli üzerinde bir mücadele yürütecektir.

Marksizm-Leninizm ilkeleri temeli üzerinde sağlanacak irade ve eylem birliğinin çelikten bir sembolü olması gereken ve ülkemizin bütün proleter devrimcilerini birleştirecek olan devrimci proletarya partisi böyle bir mücadele olmadan inşa edilemez.

İşçi sınıfının, yoksul ezilen/sömürülenlerin çıkarlarının savunucuları olarak ülkemiz devrimcile-rinin kalpleri daima Marksist-Leninist birlik ve partiyi inşa etme ruhuyla çarptı ve çarpmaktadır.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de belirsizlikler ortadan kalkmakta, ara unsurlar, orta yolcular parçalanmakta ve iki ideolojik-siyasî mihrakta toplanılmaktadır; Marksizm-Leninizm ve sağ oportünizm.

Bütün bu güçleri düzenli saflar halinde örgütleyerek, onları Marksizm-Leninizm’in ve devrimin

saflarına kazanacak olan, onlara öncülük ederek bütün mücadeleleri tek bir devrim mücadelesinin unsurları haline getirecek öncü parti ve bu partinin Marksizm-Leninizm’le silahlanmış ve her alanda kitlelere öncülük eden kadrolarının yaratılması…

İşte günün görevi budur.

HALKIN KURTULUŞU, Marksizm-Leninizm teorisi ile silahlanmış işçi sınıfı savaşçıları yetiştirmede kuvvetli bir silah olacaktır. O, teorik, ideolojik ve siyasî meselelerde proleter devrimci hareketin yolunu aydınlatan bir araç olacaktır.

Günün ve mücadelenin yüklediği görevler zorlu ama şanlıdır. Şartlar ise, her geçen gün dünden daha elverişli yönde gelişmektedir.

HALKIN KURTULUŞU, bu inançla ve yılmaz bir savaşçı kararlılığıyla mücadeleye atılmaktadır. O, her zaman yüklendiği görevlerin bilinci ve sorumluluğu ile hareket edecektir.

Ülkemizde birçok siyasî hareket ve grup Marksist-Leninist genel çizgisi etrafında toplanmıştır. Ancak bu genel çizginin kabulü, aynı zamanda bir ülkede tek bir partiyi, tek bir çizgiyi gerektirir. Bu genel çizgi, her ülkede Marksist-Leninist program, devrimci proletaryanın mücadele platformu olarak yansır.

Bugün bütün proleter devrimcilerin görevi de, bu program üzerinde ve tek bir parti çatısı altında birleşmektir.

Bu, ülkemizdeki devrimci hareketin tarihinin, bugün ulaşılan noktada kaçınılmaz gelişme yönüdür. Bunu hiç kimse durduramayacak ve Marksizm-Leninizm ideolojisi-ve parti ve birlik ruhu bütün saflarda galebe çalacaktır.

HALKIN KURTULUŞU, proletaryanın devrimci partisini inşa bayrağını, proletaryanın Marksist-Leninist bayrağını dostun düşmanın gözleri önünde göndere çekmektedir.

O, mücadele içinde birlik ve parti önünde her türden grupçu, dar çıkarcı küçük burjuva engeli, her türden revizyonist ve oportünist engeli aşmak ve Marksizm-Lenininizm’in gene! çizgisinde birliğin ve birlik ve parti ruhunun gereği olan bu görevi yerine getirmede sarsılmaz bir anlayış ve inançla ilerlemek üzere mücadeleye atılmaktadır.

HALKIN KURTULUŞU,bu görevin yerine getirilmesinin en¬geli olan anlayış ve davranışlardan en başta kendisini bütünüyle arındırarak, ülkemizdeki bütün proleter devrimcilerin parti inşası yolunda altında toplanacakları bir birlik bayrağı olmak için mücadele edecektir.

Dünyada ve ülkemizde gittikçe derinleşen kriz, işçi sınıfı ve ezilen/sömürülenlerin öfkesini ve onların bir biçimde peşine takıldıkları her türden gerici burjuva ve revizyonist ideolojiden kurtularak Marksizm-Leninizm ideolojisi ve işçi sınıfı partisi etrafında toparlanmaya doğru büyük yürüyüşü her yerde hızlandıracaktır.